Decarbonisatie studie: Een oproep om de aandacht te vestigen op kleine en middelgrote vervoerders

Decarbonisatie studie: Een oproep om de aandacht te vestigen op kleine en middelgrote vervoerders
 

  • Uit een nieuwe studie van Smart Freight Centre (SFC) en het Center for Sustainable Logistics and Supply Chains (CSLS) van de Kühne Logistics University (KLU) blijkt dat kleine vervoerders zich meer moeten inzetten om de supply chain groener te maken. 
  • Aangezien 99% van de bedrijven in het Europese goederenvervoer over de weg kleine exploitanten zijn, zullen zij een sleutelrol spelen in dit decarbonisatieproces. Daarom moeten zij worden gestimuleerd en krachtig worden ondersteund.
  • Transporeon, het wereldwijde logistiek platform, heeft bijgedragen tot het vandaag gepubliceerde onderzoek door geanonimiseerde gegevens te verstrekken van meer dan 800 vervoerders in 32 Europese landen.

Het Europese wegtransport blijft één van de belangrijkste sectoren om COte verminderen, aangezien vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor ongeveer 20% van de transportgerelateerde CO2-emissies.* Om de CO2-emissies van het goederenvervoer aan te pakken, stellen overheden, verladers en logistiek dienstverleners (LSP's) ambitieuze doelen en strategieën vast voor het decarboniseren van de sector. De EU is van plan de CO2-uitstoot van de transportsector tegen 2050 met 90% te verminderen.

Uit de studie van SFC en KLU blijkt dat er belangrijke verschillen zijn in de mogelijkheden van vervoerders om hun vloot te decarboniseren, afhankelijk van hun vlootomvang. De overgrote meerderheid van de vervoerders erkent het belang van het decarboniseren van het wegtransport, maar vervoerders met een groter wagenpark zijn beter in staat concrete stappen te ondernemen om de vervoersgerelateerde CO2-uitstoot terug te dringen. De meeste vervoerders met minder dan 20 voertuigen zien daarentegen weinig of geen zakelijke mogelijkheden om hun activiteiten te decarboniseren. Uit de studie blijkt dat de onzekerheid over de vraag van de klanten, de emissiereductiemaatregelen en de nieuwe energietechnologieën, naast de daarmee gepaard gaande kosten, duidelijke barrières vormen voor de vervoerders. Als gevolg daarvan beschikken veel vervoerders niet over de nodige basiskennis om emissies te berekenen en worden beschikbare operationele en technische maatregelen voor brandstofefficiëntie vaak niet uitgevoerd. Dit vertegenwoordigt een groot onaangeboord potentieel om zowel kosten als CO2-emissies te besparen.

Moritz Tölke, auteur van het onderzoek, KLU-alumni en Junior Technical Manager bij Smart Freight Centre, zegt hierover: "Het doel van het onderzoek was het decarboniseren van het Europese wegtransport vanuit het perspectief van de vervoerder te bekijken. De resultaten benadrukken de cruciale rol die deze vervoerders spelen, de huidige tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende dringende noodzaak voor alle belanghebbenden om hun betrokkenheid bij deze sector te vergroten."

In de studie wordt erop gewezen dat de betrokkenheid en het engagement van kleine vervoerders essentieel zullen zijn om de doelstellingen inzake het verminderen van de CO2-uitstoot te bereiken. In Europa zijn er meer dan een half miljoen bedrijven die wegtransport aanbieden. 99% van hen heeft minder dan 50 werknemers. Aangezien de hoeveelheid wegtransport in Europa  tegen 2050 naar verwachting met bijna 50% zal toenemen, is er dringend behoefte aan cruciale steun en stimulansen van een aantal belanghebbenden in de sector.

Prof. Alan McKinnon, co-auteur van de studie, Center for Sustainable Logistics and Supply Chains (CSLS) aan de Kühne Logistics University (KLU) wees erop: "De discussie over het decarboniseren van het wegtransport in Europa wordt steeds meer gedomineerd door de keuze van koolstofarme vrachtwagentechnologie en energiebronnen - in wezen een vraagstuk aan de aanbodzijde. Uit dit onderzoek blijkt dat het ook aan de vraagzijde een grote uitdaging zal zijn om meer dan een half miljoen kleinere vervoerders ertoe aan te zetten over te schakelen op deze nieuwe voertuigen en, tot die tijd, hun huidige dieselvoertuigen energie-efficiënter te gebruiken. Het werk van KLU op dit gebied erkent de noodzaak van zowel management- als technologische verandering."

Met het oog op de toekomst bevat de studie aanbevelingen aan diverse belanghebbenden in de sector over de wijze waarop vervoerders kunnen worden gesteund en gestimuleerd op hun traject naar een wegtransport met lagere emissies.

Eszter Toth-Weedon, Senior Partnership Manager, Smart Freight Centre legt uit: "Dit rapport wijst op de noodzaak en de waarde van samenwerking. Wegvervoerders, vooral KMO's, hebben de steun nodig van vrachtinkopers, OEM's en beleidsmakers om tijdig en efficiënt koolstofvrij te worden. SFC zal deze samenwerking op weg naar zero-emissie in wegtransport verder mogelijk maken, samen met belangrijke stakeholders in de Global Logistics Emissions Council (GLEC) community, waaronder KLU en Transporeon."

Stephan Sieber, CEO van Transporeon, voegde daaraan toe: "Nu al is decarbonisatie een doorslaggevende factor voor het succes van een onderneming. En het wegtransport vormt hierop geen uitzondering. We stellen vast dat meer en meer verladers van hun vervoerders eisen dat ze investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot beperken. Transporeon ondersteunt dergelijke inspanningen met zijn oplossingen die toelaten om het aantal lege ritten te verminderen, zoals bijvoorbeeld met transporttoewijzing best carrier, geoptimaliseerde routeplanning en real time visibility."

De studie van KLU en SFC is één van de eerste die zich richt op het decarbonisatiepotentieel van kleine en middelgrote wegvervoerders in Europa. De studie biedt unieke inzichten in de huidige manier van denken in de wegvervoermarkt over de decarbonisatiekwestie. De studie onderzoekt de mogelijkheden voor emissieberekening en het tempo waarin emissiereductiemaatregelen worden uitgevoerd in een steekproef van meer dan 800 Europese vervoerders in 32 Europese landen, verstrekt door het wereldwijde transportplatform Transporeon. Ook worden factoren belicht die de inspanningen om het brandstofverbruik en de emissies terug te dringen, stimuleren of afremmen.

De gegevens werden aangevuld met een meer gedetailleerde online-enquête en een reeks interviews met een kleinere groep vervoerders om aanvullende, diepgaande kwalitatieve gegevens te verkrijgen.

Het volledige rapport kan gratis gedownload worden

Links en meer informatie over dit topic: 

*Link naar grafiek Broeikasgasemissies door vervoer in de EU, per vervoerswijze en scenario van het Europees Milieuagentschap, december 2020

www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases-7/assessment

Inzichten in de decarbonisatie van de Europese logistiek vanuit het perspectief van meer dan negentig topmanagers zijn te vinden in de recente publicatie van de CSLS: "Measuring Industry's Temperature - An Environmental Progress Report on European Logistics.”
 

***

Over Smart Freight Centre
Smart Freight Centre (SFC) is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor een efficiënte en emissievrije transportsector. Het omvat alle vracht en alleen vracht. SFC werkt samen met de Global Logistics Emissions Council (GLEC) en andere belanghebbenden om transparantie en actie door de sector te stimuleren - en zo bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals. 

De rol van SFC is om bedrijven en hun leveranciers te begeleiden op hun weg naar emissieloze logistiek, te pleiten voor ondersteunend beleid en programma's, en het bewustzijn te vergroten. Het doel is dat meer dan 100 multinationals tegen 2030 ten minste 30% van hun logistieke uitstoot verminderen ten opzichte van 2015 en tegen 2050 een netto-uitstoot van nul bereiken.

https://www.smartfreightcentre.org 

Over Kühne Logistics University
De Kühne Logistics Universiteit - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung (KLU) - is een particuliere universiteit die in de haven van Hamburg is gevestigd. De KLU is een van de zeer weinige privé-universiteiten in Duitsland die het recht heeft haar eigen doctoraten toe te kennen. De belangrijkste onderzoeksgebieden van de onafhankelijke, door de staat gecertificeerde universiteit zijn duurzaamheid, digitale transformatie en waardecreatie op het gebied van vervoer, wereldwijde logistiek en supply chain management. Het onderzoek naar duurzame logistiek aan de KLU en de samenwerking met de industrie op dit gebied zijn gebundeld in het Center for Sustainable Logistics and Supply Chains (CSLS).

www.the-klu.org 
www.the-klu.org/article/new-research-center-for-sustainable-logistics-launched-in-hamburg/ 

Over Transporeon
Transporeon verbetert de logistieke prestaties en winstgevendheid bij elke vrachtlading. Het bedrijf werd opgericht in Duitsland in 2000 en verbindt in realtime een wereldwijd netwerk van meer dan 1200 transport- en retailbedrijven (verladers) met meer dan 100.000 logistieke service providers (vervoerders) in meer dan 100 landen. De ISO 27001-gecertificeerde platformen van de groep bieden digitale oplossingen voor het benchmarken en aanbesteden van vracht, het toewijzen en uitvoeren van transporten, het beheer van time slots, de tracking van verzendingen en end-to-end toeleveringsvisibiliteit. Dankzij geavanceerde technologieën, zoals artificiële intelligentie en voorspellende analyses, biedt Transporeon oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen, lege ritten te verminderen, wachttijden voor vrachtwagens te minimaliseren en handmatige processen te digitaliseren. Transporeon is actief in Europa, Rusland, Azië en de VS. 

https://www.transporeon.com